ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМ-ҰСЫНЫС

(«Антитренинги» платформасын пайдалану құқығын беру және тапсырыстар мен төлемдерді өңдеуге тапсырыстарды орындау үшін)Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 18.05.2023 жылғы редакция

Бұл құжат «Smart online (Smart Online)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Жарғы негізінде әрекет ететін директор Комиссаров Владислав Игоревич ұсынған «Субагент») ресми ұсынысы (Офертасы) болып табылады. «Интернет университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Лицензиар) мүддесі үшін платформаны пайдалану құқығына келісім - Эксклюзивті емес лицензия шарттарында осы ұсыныста белгіленген шекте антитренингтер ( Субагент басқа тұлғаларға лицензиялар беру құқығын сақтай отырып, бұдан әрі Лицензия деп аталады).
1.3-тармақта көрсетілген әрекеттердің бірі орындалған жағдайда. осы ұсыныстың (бұдан әрі – Ұсыныс) заңды немесе жеке тұлға болып табылады және ол «Лицензиат» деп аталады, ал «Субагент» және «Лицензиат» «Тараптар» болады (бірлескен кезде «Тарап») Тараптар»). Ұсыныс қабылданған сәттен бастап Тараптар үшін келісім күшіне ие болады.


1 ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

1.1 Оферта – Интернетте https://antitrainingi.kz/user_license_ru мекенжайында жарияланған «ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМ БОЙЫНША ҰСЫНЫС (Antitrainings платформасын пайдалану құқығын беру үшін») осы құжат Ұсынысты қабылдағаннан кейін келісімге айналады.
1.2 Офертаны акцептеу – мына жолдардың бірімен жүзеге асырылатын Офертаны толық және сөзсіз қабылдау:
Жеке кабинетке бірінші рет кіру арқылы. Бұл жағдайда Лицензиат Платформада тіркеу кезінде сәйкестендіру деректері көрсетілген тұлғаға айналады.
Егер Лицензиат платформада бұрыннан тіркелген болса және Ұсынысты қабылдау бірінші рет болмаса, Ұсынысты қабылдау Платформаны пайдаланғаны үшін төлем болып саналады.
Егер Субагент Платформаға еркін қол жеткізуді қамтамасыз еткен (немесе ұзартқан) болса, Ұсынысты қабылдау Платформаны пайдалану кезінде авторизациялау сәті болып саналады.
ҰСЫНЫСТЫ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ
Лицензиат Платформаны пайдаланудың екі нұсқасының бірін таңдай алады: Төлем модулімен немесе Төлем модулінсіз.
Платформаны төлем модулінсіз пайдалану үшін Лицензиат келесі қадамдарды орындауы керек:
Ұсыныста көрсетілген Платформаны пайдалану шарттарын мұқият зерделеп, көрсетілген шарттармен келісімді растау үшін арнайы бөлімде құсбелгіні қойыңыз;
толық және сенімді тіркеуді және байланыс деректерін көрсете отырып, жеке кабинетті тіркеу процедурасынан өту.
Платформаны Төлем модулімен пайдалану үшін Лицензиат келесі қадамдарды орындауы керек:
Ұсыныс шарттарын мұқият зерделеп, көрсетілген шарттармен келісімді растау үшін арнайы бөлімде құсбелгіні толтырыңыз;
толық және сенімді тіркеуді және байланыс деректерін көрсете отырып, жеке кабинетті тіркеу процедурасынан өту;
Жеке кабинеттің функционалдығын пайдалана отырып, Төлем модулін қосу үшін Субагентке сұрау жіберу арқылы Пайдаланушылардың тапсырыстары мен төлемдерін өңдеу үшін Төлем модулін пайдалану ниетін білдіріңіз.
Лицензиаттың Төлем модулін қосу туралы өтінішін қарау және Лицензиат тарапынан барлық қажетті шарттарға сәйкестігін тексеру нәтижелері бойынша Субагент Лицензиатқа Төлем модулін қосу мүмкіндігі немесе мұндай қосылудан бас тарту туралы хабарлайды. себептерін көрсете отырып, байланыс.
Лицензиаттың Төлем модулін қосу туралы өтініші мақұлданған жағдайда, Лицензиаттың жеке кабинетінде Төлем модулінің функционалдығын қосу мүмкін болады. Лицензиат Төлем модулінің функционалдығын белсендіру арқылы Төлем модулін пайдалануға және Пайдаланушылардың тапсырыстары мен төлемдерін өңдеуге қатысты Ұсыныс шарттарын қабылдайды.
1.3 Платформа – шолғыш арқылы қолжетімді бағдарламалық қамтамасыз ету, ол бастапқы кодты, деректер қорын қоса алғанда, объективті түрде ұсынылған деректер мен командалар жиынтығы болып табылады. Платформа - бұл онлайн оқытуды ұйымдастыруға және курстарды өткізуге арналған функциялар жиынтығы.
1.4 Төлем модулі Платформаның ажырамас бөлігі болып табылады, оған қол жеткізу Лицензиаттың өтініші бойынша жеке ақыға жүзеге асырылады. Төлем модулі – бұл функционалдығы Пайдаланушылардың тапсырыстары мен төлемдерін өңдеуге мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарлама. Төлем модулінің функционалдық мүмкіндіктерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы мына сайтта қолжетімді: https://antitreningi.kz/oferta_payments. Қосылу және пайдалану шарттары Ұсыныстың қосымшасы болып табылады.
1.5 Пайдаланушы – Платформада жарияланған Лицензиат мазмұнына қол жеткізуге мүдделі тұлға. Лицензиат Төлем модулінің функционалдығын іске қосқан кезде, Пайдаланушы Платформаның және Төлем модулінің функционалдығын пайдалана отырып, Лицензиат мазмұнына қол жеткізуге тапсырыс беруге және төлеуге құқылы.
1.6 Курстар – Лицензиат Платформада орналастыратын оқу материалдарының (мәтіндер, бейнелер, суреттер, аудиофайлдар, презентациялар, кестелер және т.б.), тапсырмалардың, тесттердің, вебинарлардың жүйелі жиынтығы.
1.7 Жеке кабинет – аутентификация үшін қажетті және Платформада қол жетімді параметрлер мен деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін дербестендірілген деректер жиынтығы, оларға кіру логин мен парольді енгізгеннен кейін беріледі. Жеке кабинетке аутентификация деректерін енгізу және Жеке кабинетті одан әрі пайдалану қарапайым электрондық қолтаңбаны пайдаланумен тең.
1.8 Тариф – https://antitrainingi.ru/plans сайтында Интернетте жарияланған шарттар мен шарттар бойынша Субагент ұсынатын Платформа функцияларының жиынтығы. Лицензиат тегін тарифті пайдаланса, оған Келісімнің шарттары да қолданылады.
1.9 Шарт – Субагент пен Лицензиат арасындағы Офертаны қабылдау арқылы жасалатын лицензиялық келісім.
1.10 Тұрақты төлем – Лицензиаттың өзі таңдаған онлайн курстары немесе басқа мазмұны үшін Пайдаланушының банк картасынан қаражатты автоматты түрде есептен шығару түріндегі Пайдаланушымен келісілген тұрақты төлемдер. Автоматты түрде есептен шығару ай сайынғы / төрт айлық / бес айлық / тоғыз айлық / жылдық тұрақты төлем түрінде мүмкін болады. Тұрақты төлемдерді жүзеге асырудың басқа тәсілі Лицензиат пен Пайдаланушы арасында қосымша келісілуі мүмкін.

2 КЕЛІСІМ ТАҚЫРЫПЫ

2.1 Осы Келісімнің талаптарына сәйкес Субагент Лицензиардың атынан Лицензиатқа Лицензия шарттарына сәйкес Платформаны пайдалану құқығын береді (басқа тұлғаларға лицензиялар беру құқығын сақтайды). Лицензиат Шарттың 4-бөліміне және өзі таңдаған Тарифке сәйкес Субагент сыйақысын төлеуге және осы Келісімнің басқа шарттарын сақтауға міндеттеме алады.
Платформаны басқару кезінде Субагент Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 1253.1-бабына сәйкес ақпараттық делдалдың функциясын орындайды, себебі:
Лицензиат жүктеп салған мазмұнды Платформаға тасымалдау бастамашысы болып табылмайды;
жіберілген кезде мұндай мазмұнды өзгертпейді;
мұндай мазмұнды алдын ала экрандамайды/қадағаламайды.
2.2 Лицензиат Платформаны Шарт талаптарына сәйкес бүкіл әлемде пайдалануға құқылы.
2.3 Лицензиат Платформаны пайдалану үшін үшінші тұлғаларға қосалқы лицензия беруге құқығы жоқ.
2.4. Лицензиат онлайн оқытуды ұйымдастыру үшін Платформаны пайдалануға құқылы.
2.5 Лицензия беру шарттары.
Ақылы тариф. Лицензияны беру мерзімі Лицензия төленетін Тарифтің таңдалған мерзіміне байланысты. Ақылы тарифті пайдалана бастаған жағдайда, Лицензиат енді тегін тарифке ауыса алмайды.
Тегін тариф. Әдепкі бойынша, тіркелгеннен кейін Лицензиатқа 7 күндік тегін жоспар (функционалдығы шектеулі) беріледі. Тегін тариф шарттарына сәйкес, Лицензиат шектеулі функционалдығы бар мәңгілік Лицензияны алады.
2.6 Лицензиат таңдаған Лицензияны беру мерзімі өткен жағдайда міндеттемелер (Тараптар арасында қалатын ақшалай міндеттемелерді қоспағанда) және Тараптар арасындағы қатынастар тоқтатылады. Платформаны пайдалану құқығын алу үшін Лицензиат Ұсынысты Ұсыныста көрсетілген тәртіппен қайта қабылдауы керек.
2.7 Лицензияның қолданылу мерзімі өткен жағдайда, Лицензиат Платформада орналастырған деректер төленген Тарифтің қолданылу мерзімі өткен күннен бастап 1 ай бойы сақталады. Деректерді сақтау мерзімі өткеннен кейін олар қалпына келтіру мүмкіндігінсіз автоматты түрде жойылады.
2.8 Шартта қарастырылған барлық шарттар Платформаның, сайттардың және қызметтердің жұмысын қамтамасыз ететін жаңартуларды, толықтыруларды, қосылған құрамдас бөліктерді және бағдарламалық қамтамасыз ету құрамдастарын қоса алғанда, тұтастай алғанда Платформаға да, оның барлық құрамдастарына да жеке қолданылады.

3 ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1 Субагент:
3.1.1. Тегін Тарифті пайдаланған жағдайда, Шартта қарастырылған мерзімге Платформаға қолжетімділікті қамтамасыз ету.
3.1.2 Таңдалған Тарифке сәйкес келетін функционалдығы бар ақылы кезеңге Платформаға қолжетімділікті қамтамасыз ету.
3.2 Субагенттің құқығы бар:
3.2.1 Субагент Лицензиатпен алдын ала келісімсіз кез келген уақытта Шарт талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы, бұл ретте өзгертілген шарттарды https://antitrainingi.ru/info/ интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етеді. олар күшіне енгенге дейін кемінде бір күн бұрын. Түзетілген Келісім Тараптар үшін міндетті болады, соның ішінде. өзгертулер енгізілгенге дейін Ұсынысты қабылдаған Лицензиат үшін. Субагент Лицензиатпен алдын ала келісімсіз кез келген уақытта біржақты тәртіпте Тарифтерді өзгертуге құқылы. Жоғарыда көрсетілген өзгерістер бұрын төленген Лицензияның мерзімін қысқарта немесе құнын арттыра алмайды.
3.2.2 Платформаны әзірлеу мақсатында Субагент Лицензиатпен алдын ала келісімсіз біржақты тәртіпте Платформаның функцияларын, технологияларын және дизайнын кез келген уақытта өзгертуге құқылы.
3.2.3.Платформаны пайдалануды келесі себептер бойынша біржақты тоқтата тұру:
Лицензияны пайдалану мерзімінің аяқталуы;
Платформаның функцияларын пайдалану көлемі тарифпен рұқсат етілген көлемнен асып түсті (жүктелген файлдардың көлемі, қосылған Пайдаланушылар саны);
Платформаның қосымша ақылы функцияларын (SMS-хабарламаларды жіберу, жүктелген файлдардың қосымша көлемі) пайдалану бойынша берешегі бар;
Лицензиаттың Шарт талаптарын бұзуы, заңнаманы, сондай-ақ Лицензиардың, Субагенттің және үшінші тұлғалардың зияткерлік қызметке құқықтарын бұзуы.
3.2.4 Субагент келесі жағдайларда Лицензиат пен оның клиенттері үшін Платформаға кіруді тоқтатуға құқылы:
техникалық ақауларды жою;
Платформаның функционалдық мүмкіндіктеріне негізгі жаңартулар;
серверлер мен желілердің техникалық архитектурасындағы негізгі өзгерістер;
кибершабуылға, DDOS шабуылына және үшінші тараптардың басқа да зиянды әрекеттеріне қарсы тұру.
Жұмысты аяқтау үшін қажетті уақытқа қол жеткізу тоқтатылады.

3.3 Лицензиат:
3.3.1 www.antitrainingi.kz және www.antitrainingi.ru сайттарында жарияланған ақпаратпен өз бетінше және уақытылы танысуға;
3.3.2 Платформаға тіркелу кезінде сенімді ақпаратты көрсетіңіз, оны жаңартып отырыңыз;
3.3.3 Лицензиат Платформаның Тарифте көзделген функцияларын пайдалану көлемінен (SMS хабарламалары, жүктелген файлдардың көлемі, Пайдаланушылар саны) асып кету нәтижесінде қалыптасқан берешекті төлеуге міндеттенеді.
3.3.4 Лицензияны пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін Лицензиат рұқсат берген пайдаланушылардың Платформаны пайдалану ережелерін бұзу салдары үшін Субагент алдында жауап береді.
3.4 Лицензиаттың құқығы бар:
3.4.1 Платформаны Шарттың талаптары бойынша және таңдалған Тариф ауқымында пайдаланыңыз.
3.4.2 Жеке кабинеттегі чатта немесе жеке кабинетте көрсетілген телефон және электрондық пошта арқылы кеңес алыңыз.
3.4.3 Егер платформа техникалық жұмысқа байланысты қолжетімсіз болса, Лицензиат Лицензияны тиісті мерзімге ұзартуды сұрауға құқылы.

4 ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ.

4.1 Лицензия үшін төлем ақылы Тарифті таңдаған жағдайда жүзеге асырылады. Төлем қазақстандық теңгемен (теңге) жүргізіледі.
4.2 Лицензиат Лицензияны өзі таңдаған тариф бойынша және таңдалған мерзім бойынша төлейді. Тарифтердің құнын Субагент белгілейді. Заңды тұлғалар Лицензияны төлеу үшін веб-сайттан төлемге арналған шот-фактураны жүктей алады.
4.3 Лицензияны төлеу Субагентке ақша аудару арқылы жүзеге асырылады және жеке тұлғаларға арналған «Тарифтер» бетінде жүзеге асырылады. Заңды тұлғалар үшін төлем әдісін таңдау кезінде төлемге арналған шот-фактураны жүктеп алуға және шот-фактурада көрсетілген деректемелерді пайдалана отырып төлем жасауға болады.
4.4 Төлемді банк картасы арқылы жүзеге асырған жағдайда Лицензиатқа Лицензиаттың атына берілген банк картасын пайдалану ұсынылады. Қате аударым салдарынан төленген қаражат қайтарылған жағдайда, қайтару төлем алынған деректемелер бойынша және атына банк картасы берілген тұлғаның жеке өтініші негізінде жүзеге асырылады. . Бұл жағдайда ақшаны қайтару Субагенттің қаражатты қайтару бойынша шеккен шығындарын шегеріп тастағанда жүзеге асырылады.
4.5 Субагент Лицензиатқа файлдарды сақтау орнын береді. Тариф ішінде берілген орын көлемі және осы сомадан асатын төлем құны Тарифтер бетінде көрсетілген.
4.6 Егер Лицензиат өз клиенттеріне SMS-хабарламаларды пайдаланса, Лицензиат Субагент пайдасына SMS-хабарламаларды пайдаланғаны үшін акцептісіз ақы алынады (немесе ақы алынады). SMS-хабарламаларды жіберу құны SMSCENTER қызметінің (https://smsc.ru/tariffs/) тарифтеріне сәйкес анықталады, оған тариф құнының 5 пайызы Субагенттің комиссиясы ретінде қосылады. Лицензиат SMS-хабарламаларды жүзеге асыру үшін қызметпен өз бетінше шарт жасасуға құқылы. Бұл ретте Лицензиат тиісті қызметтердің ақысын дербес төлейді.
4.7 Лицензиат Субагенттен келесі қызметтерді сұрауға құқылы:
материалдар мен тапсырыс берушілерді бұрынғы сақтау және жұмыс орнынан ауыстыру;
есептік жазбаны және автоматты процестерді орнату;
Платформаны пайдалану бойынша Лицензиаттың немесе оның өкілінің Skype арқылы жеке кеңес беру және қолдау көрсету.
Осы қызметтердің әрқайсысының құнын және шарттарын Субагент ұсынылған жұмыс көлемін техникалық бағалаудан кейін анықтайды. Бұл қызмет 100% алдын ала төлеммен Лицензиядан бөлек төленеді. Бұл қызмет Лицензияға кірмейді және Лицензия бойынша міндеттемелердің мәніне әсер етпейді. Қызметті орындаудың болжамды мерзімінен асып кету қызметке арналған қаражатты қайтару үшін негіз болып табылмайды.

5 ЖАРЫЯЛАҒАН МАЗМҰНҒА ҚАТЫСТЫ ҚҰҚЫҚТАРДАН БАС ТАРТУ. ҮШІНШІ ТАРАПТАРДЫҢ ӨТІНІШІНДЕГІ ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ.

5.1 Субагент Лицензиатқа Курстарды өткізу үшін Платформаны пайдалану құқығын береді. Курстардың құрамдас материалдарын Лицензиат Субагент беретін файлдар қоймасына орналастыруы мүмкін.
5.2 Субагент орналастырылған Курстарды үшінші тұлғаларға беруді жүзеге асырмайды немесе бастамайды, сондай-ақ курстарға үшінші тұлғалардың құқықтарына әсер ететін өзгерістер енгізбейді. Субагент Лицензиаттың Курстарды ұсынғаны үшін сыйақы алмайды. Лицензиат Платформада жарияланған Курстың мазмұнына жауапты.
5.3 Суб-агент Лицензиат Курстарды орналастырған кезде олардың мазмұнына бақылауды жүзеге асырмайды. Бақылау үшінші тұлғалар Лицензиаттың олардың зияткерлік құқықтарын бұзуы туралы шағымдарымен Субагентке хабарласқаннан кейін, сондай-ақ Шартта көзделген басқа жағдайларда ғана жүзеге асырылады.
5.4 Платформаны пайдалану кезінде Лицензиат үшінші тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзбауға міндетті. Бұзушылыққа байланысты Лицензиат азаматтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
5.5 Платформада Лицензиат Платформаға жүктеп салған мазмұнға қатысты автоматты цензура мен бақылауға мүмкіндік беретін техникалық және бағдарламалық шешімдер жоқ.
5.6 Зияткерлік меншік құқықтарының бұзылуы туралы шағымдарды қарау тәртібі.
5.6.1 Лицензиат өзінің зияткерлік меншікке құқығын бұзды деп есептейтін тұлға, ең алдымен, туындаған жағдайды шешу үшін Лицензиатпен өз бетінше байланысу үшін барлық мүмкін шараларды қолданады.
5.6.2 Лицензиаттың зияткерлік меншік құқығы Лицензиатпен тікелей жағдайды реттей алмаған жағдайда немесе онымен байланысу мүмкін болмаған жағдайда, осы бапты басшылыққа ала отырып, оның зияткерлік меншік құқығы бұзылды деп есептейтін тұлға. Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 1253.1-бабы. «Ақпарат, ақпараттық технологиялар және ақпаратты қорғау туралы» 2006 жылғы 27 шілдедегі N 149-ФЗ Федералдық заңының 15.7-і Субагентке ұсыныста көрсетілген электрондық пошта мекенжайы бойынша өтініш жібереді. Апелляция мыналарды қамтуы керек:
Өтініш беруші туралы мәліметтер (ұйымның толық атауы немесе атауы, сондай-ақ ұйымның СТН), байланыс электрондық поштасы, корреспонденцияны жіберу үшін пошталық мекенжайы.
Қала, Федерация субъектісі (немесе федералдық маңызы бар қала), өтініш беруші тұратын ел.
Өтініш берушінің пікірі бойынша өтініш берушінің зияткерлік құқықтарын бұзған тұлға туралы мәліметтер (ұйымның толық атауы немесе атауы, сондай-ақ ұйымның СТН).
Бұзушылықтың сипаттамасы (курстың атауы, өтініш берушінің пікірі бойынша бұзылған тіркелген құқық туралы мәліметтер және т.б.), дәлелдемелер қоса беріледі.

Лицензиаттың жауабы (бар болса), Лицензиатпен тікелей байланысының дәлелі (Лицензиат туралы ақпарат белгілі болса).

5.6.3 Субагент құқықтардың бұзылуы туралы өтінішті алғаннан кейін Лицензиатпен байланысады, одан туындаған жағдайға қатысты түсініктемелерін сұрайды, сондай-ақ Лицензиатқа өтініш берушінің құқықтарын бұзуы мүмкін мазмұнды өз еркімен жоюды ұсынады.
5.6.4 Егер Субагент Офертаның 6.6.3-тармағында көрсетілген сұрау салуды жіберген сәттен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде Лицензиат өтініш берушінің сұрауы бойынша дәлелді түсініктеме алмаса немесе Лицензиат өтініште көрсетілген оқиғаларды мойындамаса. өтініш беруші сұрауда немесе мазмұнды жоюдан бас тартса, Субагент өтініш берушінің өтінішін оның құқықтарының бұзылуына дербес тексереді.
5.6.5 Егер Субагент Офертаның 5.6.3-тармағында көрсетілген сұрау салуды жіберген сәттен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде Лицензиат өтініш берушінің сұрауына қатысты дәлелді түсініктеме алмаса, Субагент даулы мазмұнды бұғаттауға құқылы. аудит жүргізу.
5.6.6 Офертаның 5.6.4-тармағына сәйкес келетін Лицензиаттың жауабын алғаннан кейін Субагент 5 жұмыс күні ішінде өтініш берушінің өтініштерін қарайды және оларды тексереді. Егер Субагент Лицензиат жариялаған мазмұн өтініш берушінің құқықтарын бұзады деген қорытындыға келсе, ол оған кез келген тұлғалардың, соның ішінде. және Лицензиат. Субагент сондай-ақ өтініш берген үшінші тараптың құқықтарын бұзатын Лицензиат мазмұнын жоюға құқылы.
5.6.7 Өтініш берушінің шағымын қарау кезінде субагент өтініш берушіден оның шағымын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы, егер келесі шарттар бар болса:
Өтініш берушінің құқықтарының бұзылуы туралы деректер Субагентпен тексеру кезінде расталмады.
Өтініш беруші Субагентке қайталанған өтініштерді теріс пайдаланады, оларды тексергеннен кейін Субагент Өтініш беруші көрсеткен мән-жайлардың растауын таппайды.
5.6.8 Субагент өтініш берушіге және Лицензиатқа өтініш берушінің өтінішін қарау нәтижелері туралы хабарлайды. Субагент сондай-ақ Өтініш берушіге дауды сотта шешуге өтініш беруі үшін Лицензиаттың идентификациялануына мүмкіндік беретін өзінде бар ақпаратты береді.
5.7 Өтініш беруші Субагентке автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып және автоматтандыру құралдарын пайдаланбай, оның ішінде жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді пайдаланбай орындалатын оның дербес деректерін өңдеуге келісім береді. , өтініш берушінің өтінішін қарау және ол бойынша шешім қабылдау үшін деректерді беру, иеліктен шығару, блоктау, жою, жою. Лицензиат ұсынған деректерді пайдалану мерзімі шексіз.

6 БАСҚА ШАРТТАР

6.1 Шарт бойынша туындайтын қатынастар, коллизиялық нормаларды қоспағанда, Ресей Федерациясының заңнамасын қолдануға жатады.
6.2 Лицензиаттың жазбаша өтініші бойынша Субагент Тараптар қол қойған Шарттың баспа нұсқасын бере алады.
6.3 Лицензиат Субагентті кемінде 7 (Жеті) жұмыс күні бұрын жазбаша хабардар ету арқылы осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға құқылы.
6.4 Суб-агент 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Сайтта толтырылған нысан бойынша Лицензиат көрсеткен электрондық пошта мекенжайы бойынша Лицензиатқа хабарлау арқылы осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға құқылы.
6.5 Субагент сондай-ақ Лицензиат Шарт талаптарын бұзған жағдайда, сондай-ақ келесі жағдайларда Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға құқылы:
Лицензиаттың Платформаның дизайн элементтерін рұқсатсыз көшіруі;
Лицензиаттың (немесе оның кез келген өкілдерінің және қызметкерлерінің) Лицензиардың, Субагенттің немесе Платформаның мердігерлерінің қызметкерлерін қорлауы;
Лицензиаттың мораль мен этика нормаларын, Ресей Федерациясының заңнамасын бұзуы.
егер Пайдаланушылармен онлайн курстарға немесе басқа мазмұнға қол жеткізуді қамтамасыз ету туралы келісімдер бойынша қайтарулар саны соңғы күнтізбелік отыз күндегі жалпы сату көлемінің 5%-ынан асатын болса (Төлем модулін пайдаланған жағдайда).
6.6 Платформаны пайдалану құқығын беретін Лицензия үшін Лицензиат төлеген қаражат, кез келген тарап Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартқан жағдайда, Лицензиатқа қайтарылмайды.
6.7 Субагент Шарт талаптарын бұзғаны үшін жауап бермейді, егер мұндай бұзушылық форс-мажорлық жағдайлармен (форс-мажорлық жағдайлар), соның ішінде: мемлекеттік және заң шығарушы органдардың әрекеттері, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, Құдайдың басқа да актілері, электр қуатының және/немесе компьютерлік желінің және деректер орталығының жұмысындағы ақаулар, жүйеде жүктеменің жоғарылауына немесе жүйеге қызмет көрсетуден бас тартуға әкеп соқтырған үшінші тұлғалардың әрекеттері, ереуілдер, азаматтық толқулар, тәртіпсіздіктер, жоғарыда аталғандармен шектелмейтін кез келген басқа жағдайлар, Субагенттің Келісім шарттарын орындауына әсер етуі мүмкін және оның бақылауынан тыс.
6.8 Егер дұрыс емес орындау Лицензиат ұсынған ақпараттың сенімсіздігінің, жеткіліксіздігінің немесе уақтылы болмауының, сондай-ақ Лицензиаттың осы Шарт талаптарын басқа да бұзуының нәтижесі болса, Субагент жауапты емес.
6.9 Субагенттің Шарт бойынша Лицензиат алдындағы жауапкершілігі Лицензиат таңдаған Тариф құнымен шектеледі.
6.10 Субагент берілген Лицензия мен Платформаның Лицензиаттың күткеніне және/немесе оның субъективті бағасына сәйкес келмеуі үшін жауапты емес. Лицензияның және Платформаның Лицензиаттың үміттеріне сәйкес келмеуі және/немесе оның субъективті бағалануы Лицензиаттың Шартты орындаудан бас тартуы және қаражатты қайтару үшін негіз болып табылмайды.
6.11 Лицензияны пайдалану процесінде Субагент Лицензиатқа ұсынатын барлық ақпараттық материалдар зияткерлік қызметтің нәтижесі болып табылады, айрықша авторлық құқық, оның ішінде авторлық құқыққа қатысты құқықтар Лицензиарға тиесілі. Бұл ақпараттық материалдар тек Лицензиардың веб-сайтына сілтеме арқылы, барлық логотиптер мен бейне материалдардың тұтастығы сақталған және т.б.
6.12 Лицензиардың немесе Субагенттің жазбаша келісімінсіз зияткерлік қызмет нәтижелерін Шарт шарттарынан тыс пайдалану Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес азаматтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке әкеп соғатын ерекше құқықтарды бұзу болып табылады. Ресей Федерациясы.
6.13 Тараптар Лицензиаттың айрықша құқықтарды бұзуының әрбір жағдайы үшін Субагент даусыз соттан тыс тәртіпте Лицензиаттан 10 000 000 теңге мөлшерінде айыппұлды талап етуге құқылы екенін анықтады. жазбаша өтініш.
6.14 Лицензиат Платформаға Лицензиаттың тіркелгісінен тікелей, Лицензиат өкілдері арқылы немесе конфигурацияланған автоматика арқылы қол жеткізген тұлғалар жариялаған және мінез-құлық ережелерін бұзатын мазмұн үшін Лицензиат Субагент, үшінші тұлғалар және Ресей Федерациясы алдында жауапты болады. қоғамда, мораль, құқықтары мен мүдделері үшінші тұлғалар мен Ресей Федерациясының заңнамасы.
6.15 Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға қатысты Тараптар арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы және іскерлік әдет-ғұрыптар негізінде келіссөздер арқылы шешіледі.
6.16 Келіссөздер барысында даулар реттелмеген жағдайда, даулар Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.
6.17 Шарт Оферта қабылданған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін орындағанға дейін жарамды.
6.18 Оферта шарттарын қабылдай отырып, Лицензиат қолданыстағы заңнамаға сәйкес Субагенттің өзі ұсынған ақпаратты және (немесе) оның жеке деректерін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың дербес деректерін пайдалану арқылы жүзеге асырылатын өңдеуіне келіседі. автоматтандыру құралдарын қолданбай және автоматтандыру құралдарын пайдаланбай, оның ішінде жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді, қамтамасыз етуді, иесіздандыруды, блоктауды, жоюды, жоюды Лицензия беруге байланысты өз міндеттемелерін, Шартта көзделген басқа да міндеттемелерді, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындау мақсатында. Лицензиат ұсынған деректерді пайдалану мерзімі шексіз. Лицензиат сонымен қатар Лицензиат көрсеткен байланыс телефоны және (немесе) байланыс электрондық пошта мекенжайы бойынша өзі ұсынған ақпаратты және (немесе) оның жеке деректерін Субагенттің өңдеуіне және пайдалануға келіседі. , ақпаратты жіберу (платформаның мүмкіндіктері, жарнамалар, қосымша қызметтер немесе Келісімнің және Платформамен жұмыс істеуге қатысты ақпарат туралы) Субагент Лицензиаттың өз шотында пошта жөнелтілімдерін өшіру арқылы пошта жөнелтілімдерін алудан бас тартуы туралы электрондық хабарлама алғанға дейін шексіз мерзімде. платформасында. Лицензиат сонымен қатар Субагентке осы тармақта көзделген әрекеттерді орындау үшін көрсетілген ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге келісімін береді.
6.19 Осы Шартта көзделмеген барлық басқа аспектілерде тараптар Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

7. СУБЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Аты «Smart online» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ағылшынша атау Limited Liability Company « Smart online »
Заңды мекен-жайы
Kazakhstan, Astana city, Saryarka district, Prospect Saryarka, house 41, apt. 337, zip code 010000
Қазақстан, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 41 үй, ш. 337, индекс 010000
BIN 230340042260
Unique number 10100649980002
Банк АО "Банк ЦентрКредит"
SWIFT KCJBKZKX
IBAN USD KZ618562203229847943
IBAN KZT KZ738562203129823170
IBAN EUR KZ978562203229847974
IBAN RUB KZ538562203329848006
PAYPAL VDMCAVW9DVJF2
Tel +7 (777) 938-99-69
mail smartonlinekaz@gmail.com
Директор Комиссаров В.И.